Regulamin

Regulamin świadczenia usług kosmetycznych

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonach Studio Stylove, zwanych dalej „Salonem”.
 2. Klienci Salonu mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do Zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. Każdy Klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień.
 4. Godziny otwarcia Salonu Studio STYLOVE, ul. Na Uboczu 28B lok.UB2, 02-791 Warszawa, są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 21.00, w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00. Salon jest zamknięty w dni ustawowo wolne od pracy.
 5. Dane kontaktowe są dostępne w Salonie oraz na stronie internetowej www.studiostylove.pl/kontakt.

§ 2

Klienci

 1. Klientem Salonu może być dowolna pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z usług Salonu przez osoby niepełnoletnie, powyżej 13 roku życia, za wyraźną zgodą ich rodzica, opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik Salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody lub nawiązania połączenia z osobą uprawnioną do jej wyrażenia.

§ 3

Higiena i bezpieczeństwo

 1. Powierzchnie płaskie oraz inne elementy wyposażenia Salonu, z którymi Klient nie ma bezpośredniego kontaktu podczas Zabiegu, są dezynfekowane lub sterylizowane co najmniej raz dziennie.
 2. Pracownicy Salonu są zobowiązani do wykonywania systematycznych badań zdrowotnych w celu wyeliminowania wszelkich chorób, infekcji, schorzeń i dolegliwości, które mogłyby narazić Klientów na uszczerbek na zdrowiu lub przenieść się na Klientów.
 3. Pracownicy Salonu z otwartymi ranami i skaleczeniami lub sączącymi się zmianami skórnymi, niedającymi się właściwie zabezpieczyć przed kontaktem z ciałem Klienta, są wyłączeni od świadczenia usług kosmetycznych do czasu całkowitego usunięcia powyższych odstępstw.
 4. W przypadku zranienia Klienta podczas Zabiegu, Zabieg jest natychmiastowo przerywany, a miejsce zranienia jest niezwłocznie myte, dezynfekowane i zabezpieczane sterylnym opatrunkiem stosownym do skali zranienia. Zabieg przerwany jest dokańczany w dogodnym dla Klienta terminie, bez dodatkowej opłaty, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i wyłącznie po całkowitym wyleczeniu.
 5. Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: pilniczki, rękawiczki, ręczniki, waciki, maski, gaziki, serwety. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po Zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

§ 4

Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Przed przystąpieniem do Zabiegu Pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia, czy stan zdrowia Klienta, przebyte lub obecne choroby jak również tryb życia, nie stanowią przeciwwskazań do odbycia Zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 2. Każdy Klient zostaje zapoznany z przeciwwskazaniami, skutkami ubocznymi i zaleceniami pozabiegowymi, a przystępując do Zabiegu ma ich pełną świadomość i je akceptuje. W przypadku najpoważniejszych Zabiegów i powikłań Pracownik ma prawo odebrać w tym przedmiocie pisemne potwierdzenie oraz odmówić wykonania Zabiegu przy braku woli złożenia takiego oświadczenia przez Klienta.
 3. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomienia Pracownika o wszelkich dolegliwościach i przeciwwskazaniach, które mogą  wpłynąć na przebieg Zabiegu.
 4. Klienci zobowiązani są do natychmiastowego poinformowania Pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.
 5. W razie wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzenia Zabiegu, Pracownik może odmówić jego przeprowadzenia.
 6. Pracownik ma prawo odmówić przeprowadzenia Zabiegu także w przypadku, gdy istnieje wątpliwość, czy Klient nie planuje wyłudzić Zabiegu oraz gdy stwierdzi pozostawanie Klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, gdy Klient zachowuje się w sposób uznawany powszechnie za niekulturalny lub wulgarny, zarówno w stosunku do Pracownika, jak i obecnych w Salonie innych Klientów oraz gdy przewidywany czas zakończenia Zabiegu wykracza poza wskazane terminy otwarcia Salonu.

§ 5

Płatność

 1. Klient jest obowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne.
 2. Cennik usług jest dostępny w Salonie oraz na stronie internetowej www.studiostylove.pl/cennik.
 3. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i Salon zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 4. W Salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką lub kartą płatniczą.
 5. Salon zastrzega sobie prawo do przeprowadzania czasowych promocji na Zabiegi świadczone w Salonie. Skorzystanie z obniżonej ceny lub promocyjnej oferty może być obwarowane odrębnymi zasadami, które zostaną podane do publicznej wiadomości. Z tytułu promocji Klientom, którzy ponieśli pełną cenę Zabiegu, nie przysługują żadne roszczenia.
 6. W Salonie dostępne są także Vouchery płatne z góry, uprawniające do skorzystania z określonej liczby Zabiegów w określonym czasie.

§ 6

Odpowiedzialność

 1. Za wszelkie uszkodzenia wyposażenia Salonu Klienci odpowiadają bez ograniczeń. Za uszkodzenia spowodowane przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialni są ich ustawowi przedstawiciele.
 2. Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Salonie. Pracownicy nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez Klienta.
 3. Salon ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie Zabiegu przez Pracowników.
 4. Niezastosowanie się Klienta do postanowień Regulaminu lub złożenie nieprawdziwych oświadczeń w przedmiocie swojego stanu zdrowia i przeciwwskazań lub w wywiadzie, skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za wykonany Zabieg po stronie Salonu.
 5. Salon nie odpowiada za niezadowolenie Klienta z efektu końcowego Zabiegu, wynikającego z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

§ 7

Rezerwacje

 1. Klient może dokonać rezerwacji Zabiegu w Salonie, telefonicznie, e-mailowo lub za pośrednictwem serwisu Booksy.
 2. Rezerwację uważa się za dokonaną jedynie w przypadku potwierdzenia jej drogą e-mail, sms, telefonicznie lub osobiście w rozmowie z pracownikiem Salonu.
 3. Klient jest obowiązany poinformować Salon o ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem Zabiegu, natomiast w nagłych i niezależnych od Klienta sytuacjach niezwłocznie. Salon w dniu poprzedzającym wizytę wysyła drogą sms lub e-mail przypomnienie o terminie Zabiegu oraz prośbę o potwierdzenie obecności. Brak odpowiedzi i kontaktu do godz.18 w dniu poprzedzającym wizytę jest równoznaczny z rezygnacją z Zabiegu. W takim przypadku Salon zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 4. W przypadku, gdy Klient dwukrotnie nie stawi się na umówiony Zabieg bez poinformowania Salonu o swojej możliwej nieobecności, przy umawianiu kolejnego Zabiegu zostanie poproszony o dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 50% wartości umawianego Zabiegu.
 5. Na zarezerwowany Zabieg należy się zgłosić najpóźniej 5 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania Zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem. W przypadku zabiegów, których czas trwania nie przekracza 1 godziny, dopuszczalne spóźnienie to 5 minut. W przypadku zabiegów o czasie trwania powyżej 1 godziny, dopuszczalne spóźnienie to 15 minut. Po upływie tego czasu Salon zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji.
 6. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, Zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, ale z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.
 7. W przypadku opóźnienia się Zabiegu z przyczyn leżących po stronie Salonu, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 8. Klient może dokonać rezerwacji Zabiegu na 1 miesiąc do przodu za pośrednictwem serwisu Booksy lub maksymalnie na 3 miesiące do przodu w Salonie, telefonicznie lub e-mailowo.
 9. Pierwszeństwo na termin wykonania Zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.
 10. Salon zastrzega sobie prawo do zmiany Pracownika wykonującego Zabieg oraz do odwołania Zabiegu z jednoczesną zmianą terminu rezerwacji lub możliwością umówienia nowego terminu w późniejszym okresie, o czym Klient zostanie wcześniej poinformowany. W przypadku nagłych i niezależnych od Pracownika Salonu sytuacji istnieje możliwość odwołania czy zmiany terminu w możliwie najkrótszym czasie od zaistniałej sytuacji. W pozostałych przypadkach Klienci będą informowani o zmianie terminu Zabiegu co najmniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. W związku ze zmianą terminu Zabiegu Klient może wybrać najdogodniejszy dla siebie wolny termin na Zabieg.

§ 8

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów w terminie 5 dni od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów Zabiegu. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie.
 2. Reklamacje oraz skargi składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie, e-mailowo lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Niezbędne jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego dokumentacji zdjęciowej. Salon zastrzega sobie prawo do weryfikacji niepożądanych efektów zabiegu na żywo przez właściciela Salonu.
 3. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.
 4. W przypadku uznania reklamacji Salon dokona zwrotu części/całości ceny Zabiegu Klientowi i/lub umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego Zabiegu korygującego, który wykona osoba wyznaczona przez właściciela Salonu.
 5. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie 14 dni. W postępowaniu odwoławczym powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku kwestionowania Zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę – w przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

§ 9

Pozostałe postanowienia

 1. Na terenie całego Salonu obowiązuje całkowity zakaz palenia i używania tytoniu oraz wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.
 2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Salonu.
 3. Dzieci (wiek do lat 13) mogą przebywać w Salonie tylko w obecności oraz pod stałą opieką osoby towarzyszącej osobie poddanej Zabiegowi. Salon nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione w Salonie bez opieki. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci odpowiedzialność ponoszą rodzice bądź ich prawni opiekunowie. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz biegania i zabaw, wymagany jest absolutny spokój oraz cisza w trakcie wykonywania usług przez personel Salonu.

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. Każdy Klient ma prawo wglądu do regulaminu, cennika i certyfikatów, na jakie powołuje się Salon i Pracownicy.
 2. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Salonowi Studio Stylove jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać Regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z Regulaminem. Za naruszenie postanowień Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 4. Wszelkie spory wynikające ze świadczonych usług kosmetycznych winny być w pierwszej kolejności rozwiązywane polubownie.
 5. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w Regulaminie będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Salon zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Nowe postanowienia są wiążące od momentu ich opublikowania w Salonie. Do rezerwacji i Zabiegów wykonanych przed zmianą stosuje się postanowienia dotychczasowe.
 8. Regulamin obowiązuje od 1.03.2018 r.